كد گالری: 29096
تاريخ انتشار: 4 دی 1395
تعداد بازدیدها: 53

گزارش تصویری

نشست رسانه ای «ششمین جشنواره بین المللی شعر انقلاب»

 
نشست رسانه ای «ششمین جشنواره بین المللی شعر انقلاب»
نشست رسانه ای «ششمین جشنواره بین المللی شعر انقلاب»
4 دی 1395
نشست رسانه ای «ششمین جشنواره بین المللی شعر انقلاب»
4 دی 1395
نشست رسانه ای «ششمین جشنواره بین المللی شعر انقلاب»
4 دی 1395
نشست رسانه ای «ششمین جشنواره بین المللی شعر انقلاب»
4 دی 1395
نشست رسانه ای «ششمین جشنواره بین المللی شعر انقلاب»
4 دی 1395
نشست رسانه ای «ششمین جشنواره بین المللی شعر انقلاب»
4 دی 1395
نشست رسانه ای «ششمین جشنواره بین المللی شعر انقلاب»
4 دی 1395
نشست رسانه ای «ششمین جشنواره بین المللی شعر انقلاب»
4 دی 1395
نشست رسانه ای «ششمین جشنواره بین المللی شعر انقلاب»
4 دی 1395
نشست رسانه ای «ششمین جشنواره بین المللی شعر انقلاب»
4 دی 1395
نشست رسانه ای «ششمین جشنواره بین المللی شعر انقلاب»
4 دی 1395
نشست رسانه ای «ششمین جشنواره بین المللی شعر انقلاب»
4 دی 1395
نشست رسانه ای «ششمین جشنواره بین المللی شعر انقلاب»
4 دی 1395
نشست رسانه ای «ششمین جشنواره بین المللی شعر انقلاب»
4 دی 1395
نشست رسانه ای «ششمین جشنواره بین المللی شعر انقلاب»
4 دی 1395
نشست رسانه ای «ششمین جشنواره بین المللی شعر انقلاب»
4 دی 1395
نشست رسانه ای «ششمین جشنواره بین المللی شعر انقلاب»
4 دی 1395
قبلینظر بگذارید

نام و نام خانوادگی:
پست الکترونیکی :
وب سایت:
* متن نظر: